หน้าแรกพระเอเซีย / 首页亚洲网 เข้าสู่ร้านค้า/进入商店 สินค้าในร้าน / 本店产品
ค้นหาพระเครื่อง / 搜索聖物:
เหรียญหันข้าง ท่านเจ้าคุณนร

#พระอรหันต์กลางกรุง ท่านเจ้าคุณนร

❗️❗️กรรมการ กะไหล่ทอง ( สร้างน้อย ) ❗️❗️

#เหรียญหันข้าง ชุดยอดนิยม เจ้าคุณนร ✨✨✨

#เหรียญรูปเหมือนหันข้าง พิมพ์เล็ก ท่านเจ้าคุณนรฯ นิยม วัดเทพศิรินทร์ฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง เดิมสุด ๆ สภาพสวยแชมป์ ปี2513 จ.กรุงเทพฯ หายากมาก !!!

พระหลักยอดนิยมอีกชุดที่จัดอยู่ในชุดวัตถุมงคลของท่านเจ้าคุณนรฯกับเหรียญรูปเหมือนหันข้าง ปี พ.ศ.2513 สร้างโดยพระมหาสงัด สุวิเวโก ได้ว่าจ้าง กองกษาปณ์เป็นผู้ออกแบบและปั๊มเหรียญให้ มี 2 พิมพ์คือ พิมพ์ใหญ่ และ พิมพ์เล็ก ประกอบด้วย เนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อนวะ และเนื้อทองแดง ท่านเจ้าคุณนรฯ อธิษฐานจิตให้ เมื่อวันที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2513

#สภาพสวย แชมป์ ๆ กะไหล่เต็ม ๆ ไม่ผ่านการใช้งาน คัดสวย สภาพนี้ หายากมาก ไม่ควรพลาด

 

เจ้าคุณนรรัตนราชมานิต

 "กายเน่า เอาไปทำไม? เอานามของท่านไปดีกว่า"

คาถานี้มีลูกศิษย์หลายต่อหลายคน ใช้ได้ผลในหลายๆ ทาง

ท่าน ธมฺมวิตกฺโก ภิกขุ" หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า " เจ้าคุณนรฯ" หรือพระยานรรัตนราชมานิต เป็นผู้มีความกตัญญูสูงสุด มีสัจจะมั่นคง มีขันติวิระยะแรงกล้า มีเมตตา และทรงคุณธรรมอันประเสริฐ สามารถปฏิบัติธรรมสำเร็จผลสูงสุด ท่านจึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้นสาธุชนได้เคารพกราบไหว้สักการะบูชา ในฐานะผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ และปฏิบัติออกจากทุกข์โดยแท้จริง

 พระ ยานรรัตนราชมานิต มีนามเดิมว่า ตรึก จินตยานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2440 ที่บ้านใกล้วัดโสมนัสวรวิหาร กรุงเทพฯ เป็นบุตรของพระนรราชภักดี (ตรอง จินตยานนท์ ) และนางนรราชภักดี ( พุก จินตยานนท์) ศึกษาชั้นประถมที่โรงเรียนวัดโสมนัสฯ ชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร ชั้นอุดมศึกษาที่โรงเรียนข้าราชการพลเรือนหอวัง (ต่อมาได้ยกฐานะเป็นจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ) ได้รับประกาศนียบัตรในวิชารัฐศาสตร์ เมื่อจบการศึกษาแล้ว ได้เข้าซ้อมรบเสือป่าที่ค่ายหลวง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงทอดพระเนตรและพอพระราชหฤทัยจึงโปรดเกล้าฯ รับสั่งชวนให้เข้ารับราชการในราชสำนักนับแต่นั้นเป็นต้นมา ท่านได้เข้ารับราชการเริ่มแรกในกรมมหาดเล็กหลวง แผนกตั้งเครื่อง ตำแหน่งมหาดเล็กวิเศษ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2475 และในระยะเวลาเพียง 9 ปี ท่านก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้า ฯให้เป็นเจ้ากรมห้องพระบรรทม มีบรรดาศักดิ์เป็น พระยานรรัตนราชมานิต เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2465 ขณะที่มีอายุ 25 ปี และได้เป็นองคมนตรีในรัชกาลที่ 6 เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2467

ท่าน มีความสนใจขวนขวายแสวงหาวิชาความรู้อยู่เสมอ โดยเฉพาะด้านภาษานอกจากนี้ได้แก่ศิลปการป้องกันตัว โยคศาสตร์ ซึ่งวิชาเหล่านี้ได้เป็นประโยชน์ต่อการรับราชการและสุขภาพของท่านในเวลาต่อ มา
ในตำแหน่ง ต้นห้องพระบรรทมพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านได้ปฏิบัติงานด้วย ความวิริยะอุตสาหะ ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ถวายชีวิตและความสุขส่วนตัว เพื่อพระองค์ท่านด้วยความจงรักภักดีและความกตัญญูเป็นที่ยิ่ง ด้วยความเอาใจ ใส่ต่อราชการ จึงทำให้ท่านก้าวหน้าในหน้าที่ราชการอย่างรวดเร็ว

ท่านเจ้าคุณ นรรัตนราชมานิต รับราชการจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต ขณะนั้น ท่านมีทั้งฐานะ ทั้งทรัพย์สมบัติ และโอกาสที่จะหาความเจริญในทางโลกต่อไปอย่างพร้อมมูล แต่ท่านได้สละทุกสิ่งทุกอย่างออกอุปสมบท เพื่ออุทิศพระราชกุศลถวาย แด่สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2468 ณ วัดเทพศิรินทราวาส โดยมีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวรเถระ) เป็นพระอุปัชฌาชย์ ได้รับฉายาทางสมณเพศว่า "ธมฺมวิตกฺโก ภิกขุ" และท่านก็ได้ครองสมเพศตลอดมาจนถึงมรณภาพ

เมื่ออยู่ในสมณเพศ ท่านธมฺมวิตกฺโก มีชีวิตโดยเคร่งครัดในศีล และการประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่ง ท่านไปลงโบสถ์ทำ วัตรเช้าและเย็นวันละ 2 ครั้ง และไม่ออกนอกวัดเพื่อไปในงานหรือกิจการใด ไม่พบปะพูดคุยกับผู้ใดนัก นอกจากการสนทนาธรรม ซึ่งท่าน ยินดีจะให้คำตอบและอธิบายอย่างเต็มใจเท่าที่สามารถกระทำได้ และเนื่องจากท่านเป็นสมณะที่เคร่งครัด อุดมไปด้วยศีลาจารวัตรที่งดงาม จึงมีผู้คนไปขอพรท่านเป็นจำนวนมาก จนท่านได้เขียนโอวาทไว้ว่า "ทำดี ดีกว่าขอพร" คือให้ทุกคนตั้งใจพยายามทำแต่กรรมดี โดยไม่มี ความเกรงกลัวหวั่นไหวต่ออุปสรรคใดๆ เลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัย ก็จะทำให้บุคคลนั้นมีความสุขและมีความเจริญสำเร็จสมประสงค์

ตลอดระยะ เวลาที่ท่านอยู่ในสมณเพศเป็นระยะเวลา 46 ปีเต็ม นับได้กว่า15,000 วัน ไม่มีวันใดเลยที่ท่านจะว่างเว้นจากการ กรวดน้ำอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และในวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันเสด็จสวรรคต ของพระองค์ ท่านธมฺมวิตกฺโก ก็จะงดเว้นการฉันอาหาร 1 วัน และนั่งกระทำสมาธิตลอดคืน เพื่อน้อมจิตอุทิศถวายกุศลผลบุญที่ได้ปฏิบัติมา โดยตลอด แด่พระองค์ท่านและได้บำเพ็ญกุศลต่างๆ เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลอีกเป็นอเนกประการ

ส่วนสมเด็จพระพุทธโฆ ษาจารย์ พระอุปัชฌาชย์ ท่านธมฺมวิตกฺโก มีความเคารพเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่งเพราะท่านเป็นพระเถระ ที่สงบเคร่งครัดต่อการประพฤติปฏิบัติและมีเมตตาสูง ท่านได้เพียรพยายามประพฤติปฏิบัติตามคำอบรมสั่งสอนอย่างเคร่งครัดและรับใช้ ใกล้ชิด ในสิ่งที่พึงปฏิบัติได้ ครั้นเมื่อ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ถึงแก่มรณภาพ งานบำเพ็ญกุศล วันคล้ายวันมรณภาพวันที่ 8 มิถุนายน เวียนมาถึงแต่ละปี ตอนเช้าท่านธมฺมวิตกฺโก จะเดินส่งอัฐิที่อัญเชิญเข้าประดิษฐานในพระอุโบสถเป็นประจำทุกปีไม่เคยขาด และรับเป็นเจ้าภาพเครื่องไทยธรรมสำหรับถวาย พระสวดมนต์และพระเทศน์เป็นประจำตลอดชีวิต

นอกจากนี้ท่านธมฺมวิตกฺโก ยังมีความกตัญญูกตเวที โดยเฉพาะกับบุพการีและผู้มีพระคุณเป็นอย่างยิ่งเมื่อครั้งที่ยังรับราชการ ทุกคราวที่มาถึงบ้านและกลับไปเข้าวัง จะต้องมากราบคุณแม่และคุณยายทั้งขามาและขากลับ เงินเดือนที่ได้รับจากการทำงาน จะนำมามอบ ให้คุณแม่ทั้งหมด แล้วขอไปใช้ส่วนตัวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น อีกทั้งอบรมสั่งสอนให้น้องๆ ช่วยเหลือดูแลคุณพ่อ,คุณแม่และคุณยายเพื่อตอบ แทนพระคุณ จึงนับได้ว่าท่านเป็นคนที่มีความกตัญญูอย่างแท้จริง

ตั้งแต่ท่าน ธมฺมวิตกฺโก อุปสมบท ไม่เคยปรากฎว่า ท่านแสดงธรรมเทศนาที่ใด แม้โอวาทของท่านก็มีเพียงสั้นๆ แต่ท่าน จะฟังเทศน์ที่พระเณรรูปอื่นเทศน์ในพระอุโบสถ โดยความเคารพอย่างสูงทุกครั้ง แสดงให้เห็นว่า การเคารพธรรมอย่างสูงไม่ควรเลือกว่าใครพูด ใครแสดง ถ้าเป็นธรรมประกอบด้วยเหตุผลของท่านผู้รู้แล้ว
ประเสริฐทั้งสิ้น
 

พุทธคุณที่เล่าสืบทอดกันมา พุทธคุณในเหรียญรุ่นนี้เด่นทาง  เมตตามหานิยม  และแคล้วคลาด

 
เหรียญหันข้าง ท่านเจ้าคุณนร
เหรียญหันข้าง ท่านเจ้าคุณนร
เหรียญหันข้าง ท่านเจ้าคุณนร
เหรียญหันข้าง ท่านเจ้าคุณนร
 
รายละเอียดพระเครื่อง /产品详容
ผู้ช่วยสื่อสาร การซื้อขายระหว่างประเทศ / 通信助理国际贸易
(Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999)

พูดเขียนภาษาต่างประเทศไม่เป็นไม่เป็นไร เราเป็นสื่อให้ แค่คุณก๊อปปี๊ [Link สีแดง / 连接] ข้างล่างนี้ส่งมาที่ ผู้ช่วยสื่อสาร การซื้อขายระหว่างประเทศ
(Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999) เราจะสื่อสารให้ครับ

想购请圣物但不会泰语没问题, 只要您把以下红色的 [Link / 连接] 复制, 送到 通信助理国际贸易 :
(Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999) 里, 加为好友 一定会帮得了您
Copy Link / 复制连接 : http://www.praasia.com/shop_product.php?product_id=17874
ID สินค้า / ID 商品 : 17874  | Line ID : kengphasut | WeChat ID :
ชื่อพระเครื่อง / 产品名 : เหรียญหันข้าง ท่านเจ้าคุณนร
ชื่อพระ【名稱】: เหรียญรูปเหมือนหันข้าง ท่านเจ้าคุณนร
พิมพ์ 【模版】: 小模
สภาพ 【狀態】: 状态特别完美
วัด【佛寺】: วัดเทพศิรินทร์
พระเกจิ【高僧】: เจ้าคุณนร
ปี พ.ศ.【年期】: 佛历 2513 年
พุทธคุณ【功效】: 人缘
平安
人緣 招贵人
避免
平安:敵人都遠離我 ,問題迎刃而解 災難遠離身邊
ราคา / 价格 : 6400 Baht
สถานะ / 状况 : ให้เช่า / 出售
ชื่อร้าน / 店鋪名稱 : Fhasudh Thai Amulet
เบอร์โทรติดต่อ / 電話 : 0818984490    074818150
ที่อยู่ / 地址: 46/90 M.2 Karnjanavanich Rd. T.Khaorubchang A.Maung Songkhla Province
จำนวนผู้เช้าชม / 游客: 919 คน (วันที่ลงประกาศ / 发布日期 26-06-2020 16:00:14 )
วันที่เปิดร้านค้า / 开店日期: 16 June 2020
ต่ออายุวันที่ล่าสุด / 最后次会员续期申请日期: 25 June 2020
วันสิ้นสุด / 结束日期: 25 June 2021 (เหลืออีก / 剩下 หมดอายุการใช้งาน 商店到期 วัน / 天)
วิธีการชำระเงิน / 如何付款 :
ชื่อบัญชี / 帐户名称: นาย พศุตม์ วราภิสิทธิ์
ธนาคาร / 银行名称 : ธนาคารกสิกรไทย
สาขา /分行 : ถนนกาญจนวณิชย์
เลขที่บัญชี / 帐户号码: 553-2-19117-5
ประเภทบัญชี / 帐户类型: ออมทรัพย์
อื่น ๆ / 其他 :
ราคาพระเครื่อง / 聖物价格 : THB
ค่าส่งสินค้า / 聖物运费: THB
ค่าธรรมเนียม ​Paypal / 服务费: 5%
ชำระสินค้านี้ผ่าน Paypal / 付款: สำหรับสมาชิกเท่านั้น / 只仅用于会员而己
ความเชื่อถือร้านค้านี้/ 本店的信用与服务态度分数:
คะแนนรวม / 总分数 1800 | Comment 0
 
ระบบส่งข้อความ 2 ภาษา / 送消息2种语言翻译系统
โหวต / 评论 : เหรียญหันข้าง ท่านเจ้าคุณนร )
รายงานผลโหวตพระนี้ / 投票系統佛牌真-假区
ระบบโหวตนี้จะแสดงผลโหวตและเหตุผลที่โหวตเท่านั้น สำหรับข้อมูลผู้โหวตทางทีมงานได้มีการบันทึกไว้ เพื่อป้องกันผู้ที่มาช่วยดูพระให้ หากมีการโหวตว่าเก๊จนพระเครื่องนี้
มีคะแนนไม่ถึง 0% ระบบจะทำการลบสินค้านี้ทันที แต่หากผู้ที่โหวตมั่ว ๆ จะมีการตรวจสอบและหากมีเจตนาที่ไม่ดีจะมีการดำเนินการระงับหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกทันที
投票系統佛牌真-假只能展示投票的报告结果和理由 总台中心团队员将会把所有关于员会投票的报告结果和理由记录 为了保护别人知道是哪位会员来帮测看牌和投票
如果本尊佛牌被投票假牌度的分数低于 0% 系统将会自动删除掉本尊佛牌 如果是会员乱投票 将被调查,如是故意, 将快被暂时冻洁或是被取消会员权 如果还确定您的佛
100 คะแนน / 分数
พระเก๊ / /假牌 ไม่แน่ใจ / 不确定 พระแท้ / 真牌
หากท่านคิดว่าพระเครื่องของท่านเป็นพระแท้แน่นอน ควรทำการแนบใบการันตีพระจากศูนย์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
如果还确定您的佛牌是正牌,必需把各地的认正佛牌中心出的认正佛牌书传来,以增加可靠性
เข้าสู่ระบบ / 登录
username / 帐号 : password / 密码 : ลืมรหัสผ่าน / 忘记密码 
ความคิดเห็นของการให้คะแนน / 投票分数的意见
สินค้าอื่น ๆ ในร้าน Fhasudh Thai Amulet / 店的其它产品
  ID :17977
ปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี 必达龍婆多 瓦巴度陈皮寺
名稱: 必打龍婆多
高僧: 必打龍婆杜
模版: 小模
年期: 佛历 2521 年
佛寺: 瓦巴鲁清批
ขายแล้ว / 已出售
394
  ID :17941
ให้เช่า / 出售
906
  ID :17935
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ ยันต์ดวงเล็ก
名稱: 必打龍婆多
高僧: 必打龍婆多
模版: 小模
年期: 佛历 2521 年
佛寺: 瓦巴鲁清批
ขายแล้ว / 已出售
1085
  ID :17926
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ กนกข้าง
名稱: 必打龍婆多
高僧: 必打龍婆多
模版: 小模
年期: 佛历 2522 年
佛寺: 瓦巴鲁清批
ขายแล้ว / 已出售
459
  ID :17925
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ ยันต์ดวงเล็ก
名稱: 必打龍婆多
高僧: 必打龍婆多
模版: 小模
年期: 佛历 2521 年
佛寺: 瓦巴鲁清批
ขายแล้ว / 已出售
1589
  ID :17906
งาแกะ สิงห์สาริกา 象雕狮子岁三万
名稱: งาแกะ สิงห์สาริกา 象雕狮子岁三万
高僧: 龙婆宏 瓦查玛寺 Lp.hom Wat chart mark
模版: 小模
佛寺: 瓦查玛寺
ให้เช่า / 出售
1054
  ID :17905
ให้เช่า / 出售
725
  ID :17878
หลวงปู่ทวด龙普托
名稱: 龙普托 瓦昌亥
高僧: 龙普托 瓦昌亥
模版: 小模
年期: 佛历 2526 年
佛寺: 龙普托 瓦昌亥
ให้เช่า / 出售
810
  ID :17877
เหรียญกลีบบัว หลวงพ่อทวด ร.ศ.200 给波版(莲花瓣形版) 龙婆托 咯舍崇落 佛历 2525 年
名稱: เหรียญกลีบบัว หลวงพ่อทวด ร.ศ.200 给波版(莲花瓣形版) 龙婆托 咯舍崇落 佛历 2525 年
高僧: 龙普托 瓦昌亥
模版: 小模
年期: 佛历 2525 年
佛寺: 龙普托 瓦昌亥
ให้เช่า / 出售
1088
  ID :17876
เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่น4 สายฝนหลังผด
名稱: 莲龙婆登 Rian Lp Daeng
高僧: 龙婆登 Luang Phor Daeng
模版: 小模
年期: 佛历 2512 年
佛寺: วัดเขาบันไดอิฐ
ให้เช่า / 出售
3451
  ID :17875
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย สิวลี 龙婆郭 思卧丽 Lp gui sivaree
名稱: 龙婆郭
高僧: 龙婆郭 瓦口习达琅寺
模版: 小模
年期: 佛历 2515 年
佛寺: วัดราชนัดดา
ให้เช่า / 出售
1406
  ID :17874
เหรียญหันข้าง ท่านเจ้าคุณนร
名稱: เหรียญรูปเหมือนหันข้าง ท่านเจ้าคุณนร
高僧: เจ้าคุณนร
模版: 小模
年期: 佛历 2513 年
佛寺: วัดเทพศิรินทร์
ให้เช่า / 出售
919
  ID :17869
หลวงปู่หมุน 龍波滿 Lp Mon
名稱: 龙普扪 Lp Mon
高僧: 龙普扪 Lp Mon
模版: 小模
年期: 佛历 2543 年
佛寺: 瓦办赞佛寺
ให้เช่า / 出售
1065
  ID :17867
พญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิวรุ่นพุทธซ้อน ปี2535 / 龍婆了
名稱: 神龜長壽富貴佛 龍婆了
高僧: 龍婆了
模版: 小模
年期: 佛历 2535 年
佛寺: 瓦菜天通
ให้เช่า / 出售
1705
  ID :17866
พญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว รุ่นบูรณะพระราชวังสนามจันทร์ ปี2538
名稱: 神龜長壽富貴佛 龍婆了
高僧: 龜長壽富貴佛 龙普了
模版: 小模
年期: 佛历 2538 年
佛寺: 龙普了 瓦菜天通 Wat Raitengthong
ให้เช่า / 出售
2427
เข้าสู่ร้าน Fhasudh Thai Amulet / 进入商店